An eye for logistics
 
* indicates required

ALGEMENE VOORWAARDEN – WAYZ B.V.

(Vier pagina’s, artikel 1.1 tot en met artikel 16.1)

2 januari 2012

1 ALGEMEEN

1.1 Op al onze aanbiedingen en door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd.

1.2 Indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan ons verstrekt, komt de overeenkomst tussen ons en opdrachtgever tot stand met de door ons aan opdrachtgever te zenden opdrachtbevestiging, en niet eerder

1.3 In deze voorwaarden wordt met “wij”, “ons”, “onze” bedoeld Wayz B.V.

2 PROJECTVOORSTELLEN

2.1 Onze projectvoorstellen zijn vrijblijvend. Wij zullen ons inspannen om in onze projectvoorstellen een zo goed mogelijk beeld te geven van de uit te voeren werkzaamheden. Onze projectvoorstellen zijn vier weken geldig vanaf de datum van ons voorstel, tenzij daarin anders is vermeld. Zolang nog geen overeenkomst tot stand is gekomen, hebben wij het recht onze capaciteit elders in te zetten en het projectvoorstel te wijzigen (bijvoorbeeld de prijs).

2.2 Wijziging van de vraagstelling door de opdrachtgever kan leiden tot wijziging van de orderbevestiging waaronder de daarin genoemde tijdsduur en prijs.

3 PROJECTUITVOERING EN -DUUR

3.1 Wij zullen ons inspannen om overeenkomstig de afspraken, vastgelegd in ons projectvoorstel, de werkzaamheden uit te voeren en hetgeen daarmee wordt beoogd te realiseren. Wij staan echter op geen enkele wijze in voor het behalen van het beoogde resultaat. Onze verplichtingen bestaan louter uit inspanningsverbintenissen.

3.2 Het staat ons vrij bij de uitvoering van de overeenkomst die medewerkers en/of hulppersonen in te schakelen, die wij daarvoor geschikt achten.

3.3 Afgesproken termijnen/data (bijvoorbeeld voor afronding van enige fase van het project) zijn niet bindend maar slechts streeftermijnen en streefdata.

3.4 Aanvullende en/of gewijzigde werkzaamheden, anders dan vastgelegd in ons projectvoorstel, zullen pas worden uitgevoerd indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele hiermee gepaard gaande extra kosten zullen door ons aan opdrachtgever worden opgegeven en dienen door opdrachtgever te worden voldaan.

3.5 Indien opdrachtgever niet tevreden is over de door ons geleverde werkzaamheden of het daaruit voortvloeiende resultaat, zal zij ons hierover terstond schriftelijk berichten. Wij zullen in goed overleg opdrachtgever voorts een plan van aanpak doen toekomen waarin de geuite bezwaren worden geadresseerd. Indien opdrachtgever hiermee akkoord gaat, zullen wij dit plan van aanpak uitvoeren op basis van dezelfde condities en ons afgesproken of op dat moment gehanteerde dagtarief.

4 HONORERING

4.1 Indien als honorarium een vaste prijs is overeengekomen, zal dat honorarium tezamen met de verschotten en overige kosten – voor zover deze verschotten en kosten niet in de vaste prijs zijn verdisconteerd – alsmede de BTW, in gelijke periodieke (vier-wekelijks) termijnen gedurende de (beoogde) looptijd van het project in rekening worden gebracht. Deze termijnen zullen achteraf worden gefactureerd en betaald.

4.2 Indien als honorarium geen vaste prijs is overeengekomen, wordt ons honorarium berekend op basis van het tarief per dag dat wij alsdan hanteren met betrekking tot de ingezette personen en de bestede tijdseenheden. De aan ons verschuldigde bedragen zullen periodiek(vier-wekelijks) achteraf worden gefactureerd.

4.3 Opdrachtgever doet afstand van ieder recht om betaling van enige factuur van Wayz B.V. op te schorten of te verrekenen.

5 BETALING

5.1 Betaling van al onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 40.94.52.033 ten name van Wayz B.V. te Maasdijk of de op de factuur aangegeven rekening. Bij overschrijding van deze termijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aan ons een rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 5% per maand. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.2 Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij maken in verband met zijn/haar tekortkoming in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste gelijk te zijn aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

6 WIJZIGING TEAM

6.1 Wij behouden ons het recht voor om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het team te wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en adequate deskundigheid van het team.

7 VOORTIJDIGE BEËINDIGING

7.1 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van twee maanden in acht zal worden genomen. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door ons verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

7.2 Wij hebben tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige, op haar rustende verplichting (waaronder haar betalingsverplichtingen), opdrachtgever surseance van betaling vraagt, een faillissementsverzoek wordt gedaan met betrekking tot opdrachtgever of sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat wij redelijkerwijs moeten vrezen dat opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

7.3 Indien wij op grond van de artikelen 7.1 of 7.2 de overeenkomst beëindigen, zullen wij niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

8 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1 De opdrachtgever is gehouden kosteloos volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe benodigd is, ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd kosteloos een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd kosteloos beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

8.2 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever, indien wij verlangen dat de opdracht aan de derde rechtstreeks door de opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met deze derde.

9 ONZE VERPLICHTINGEN ALS OPDRACHTNEMER

9.1 Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in de aanbieding omschreven eindresultaat te bereiken.

9.2 Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers zich zoveel mogelijk gedragen overeenkomstig de werk- en huisregels van de opdrachtgever/het bedrijf waar onze medewerkers hun werkzaamheden verrichten, voor zover deze ons ter kennis zijn gebracht.

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of andere schade of kosten en voor zover deze schade of kosten opzettelijk is/zijn veroorzaakt door ons, Wayz B.V., zelve.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van Wayz B.V. is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ons gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voormelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door ons in de desbetreffende aangelegenheid in rekening gebrachte honorarium, terugrekenend vanaf het moment waarop de aansprakelijkheid ontstond.

10.3 Wayz B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolg- en stilstandschade alsmede gederfde winst.

10.4 Wanneer Wayz B.V. derden inschakelt in het kader van de overeengekomen werkzaamheden, zijn wij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsuitsluitingsgrond of aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derde te accepteren.

10.5 Opdrachtgever zal Wayz B.V. vrijwaren tegen alle claims van derden die op enige wijze verband houden met enige overeenkomst tussen opdrachtgever en Wayz B.V. en/of de (niet)uitvoering door Wayz B.V. van enige werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.

10.6 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders van Wayz B.V., en indien dat vennootschappen zijn, de bestuurders en aandeelhouders van die vennootschappen, alsmede van al degenen die voor Wayz B.V. werkzaam zijn of waren.

10.7 Elke vordering jegens Wayz B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag waarop wij het project hebben opgeleverd; of indien dat niet is gebeurd, de dag volgende op de dag waarop wij onze werkzaamheden hebben beëindigd.

11 OVERMACHT

11.1 Indien wij als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat zijn overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten totdat de overmacht opleverende feiten of omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

11.2 Indien wij als gevolg van overmacht blijvend niet in staat zijn één of meerdere of alle overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de ons verder toekomende reden, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen..

11.3 Van overmacht is sprake, indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van enige verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen, zoals bijvoorbeeld stakingen, stagnatie bij toeleveranciers en fouten of vertragingen bij ingeschakelde derden.

11.4 De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden het honorarium, de verschotten en de kosten verband houdende met de reeds verrichte werkzaamheden alsmede de BTW aan ons te voldoen.

12 GEHEIMHOUDING

12.1 Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen die niet tot het publieke domein behoren welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn en zullen niet dan in overleg met de wederpartij aan derden worden doorgegeven of gebruikt op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst, behoudens en voor zover enige partij daartoe krachtens wet, regelgeving of rechtsgeldige beslissing gehouden is.

13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven ons eigendom, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Wij blijven dus eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s welke door of voor ons zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of medegedeeld aan de opdrachtgever die ter zake slechts een niet overdraagbaar gebruiksrecht heeft.

14 PERSONEELSWERVING

14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen geen personeelsleden van elkaar overnemen gedurende de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na afronding van de opdracht. Het is overigens ook niet hun intentie personen werkzaam bij de ander te werven.

14.2 Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 14.1 is zij naast de vergoeding van schade ook een boete verschuldigd ten bedrage van € 50.000,-.
15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wayz B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband hebbende met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) tussen Wayz B.V. en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

16 TAAL

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in het Engels. In geschillen met betrekking tot de uitleg van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Meer informatie

Bel mij

Mail mij

Adviseer mij

Wayz an eye for logistics


T +31 (0) 10 307 09 95

Innsbruckweg 250 | 3047 AH | Rotterdam | T +31 (0) 10 307 09 95 | info@teubooker.com